Материјал за аудиција / Audition Material

Фотографии од снимањето на филмот “Материјал за аудиција”
Film stills taken on the set of the movie “Audition Material”