Луѓе / People

Фотографии, дел од мојот и дел од нечиј туѓ живот
Photos, part of my life, part of someone else’s life